Statut Fundacji Filii Dei

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ

Fundacja Filii Dei

(tekst jednolity z dnia 28-08-2018)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Filii Dei, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Prowincję Warszawską Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Fundatorem", w imieniu którego działa Przełożona Prowincjalna Prowincji Warszawskiej - aktem notarialnym repertorium A nr 1644/2018 sporządzonym
  w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Okopowej nr 56 lokal 3 przed notariuszem Małgorzatą Wróblewską w dniu 04.06.2018r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna, działająca w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2011169 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2014.1118 z póź.zm.), Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji i Statutów Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Statutu Działalności Apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.

 

§ 4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.

 

§ 5

 

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 3. Fundacja może posiadać znak graficzny.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej i opiekuńczej wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a w szczególności Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach, Przedszkola Niepublicznego Nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach oraz Żłobka Świętego Franciszka w Markach.
 2. Wspieranie rozbudowy i wyposażenia bazy placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych, dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynków, a w szczególności Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach.
 3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, psychiczny, moralny i duchowy dzieci i osób dorosłych.
 4. Umacnianie wychowawczej roli rodziny.
 5. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych. Podejmowanie działań promujących ochronę dóbr kultury, sztuki i tradycji narodowej.
 8. Działalność wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci.
 9. Działalność kulturalno-oświatowa szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży.
 10. Wspieranie rozwoju postaw innowacyjnych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży.
 11. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom wychowującym dzieci, będącym w trudnej sytuacji życiowej.
 12. Działalność w zakresie  promocji i organizacji wolontariatu.
 13. Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 14. Upowszechnianie chrześcijańskiej wizji człowieka i  świata.
 15. Upowszechnianie rekreacji, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu.
 16. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury, sztuki, duchowości, psychologii, pedagogiki, sportu, twórczości ludowej.
 17. Upowszechnianie wiedzy o ekologii oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego.
 18. Promocja i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 19. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 20. Organizowanie pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 21. Działalność charytatywna.
 22. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
 23. Wpieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 24. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

§ 7

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny oraz wychowawczych zadań szkoły,
  2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz mediami w zakresie wskazanym w celach Fundacji,
  3. usunięto
  4. organizowanie i finansowanie kursów metodycznych dokształcania nauczycieli,
  5. organizowanie i finansowanie kolonii i obozów, wycieczek, wyjazdów w ramach „zielonej szkoły”,
  6. publikacja książek, materiałów naukowych, czasopism, gazet, broszur, ulotek,
  7. współpraca z wolontariatem poprzez skupianie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli w kraju i za granicą, organizację szkoleń dla wolontariuszy, prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu, powoływanie wolontariuszy dla Fundacji,
  8. organizowanie imprez masowych i kampanii społecznych,
  9. pomoc finansową i rzeczową,
  10. usunięto
  11. usunięto
  12. pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć i warsztatów dla dorosłych,
  13. usunięto
  14. finansowanie lub dofinansowanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli i wychowawców,
  15. finansowanie lub dofinansowanie remontów, inwestycji i wyposażenia instytucji oświatowo - wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,
  16. wspieranie rozwoju duchowego dzieci i dorosłych poprzez organizację konferencji, sympozjów, warsztatów, spotkań, koncertów it,
  17. wspieranie organizowania i prowadzenia rekolekcji,
  18. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
  19. organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących dzieci i młodzież oraz dorosłych,
  20. usunięto
  21. organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie imprez, konkursów, zawodów, zajęć i warsztatów sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i kulturalnych,
  22. wspieranie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie wyjazdów, wycieczek, obozów i kolonii,
  23. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  24. fundowanie stypendiów,
  25. organizowanie aukcji oraz imprez charytatywnych,
  26. organizowanie zbiórek oraz imprez publicznych,
  27. organizowanie spotkań skierowanych do osób samotnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udział w akcjach organizowanych przez inne podmioty,
  28. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie objętym celami Fundacji,
  29. usunięto
  30. usunięto.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§8

 

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, jak również kwota przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych).

 

§9

 

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach określonych w niniejszym statucie. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących celom Fundacji, wyłącznie dla wspierania działalności statutowej.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywać się może w następującym zakresie:

a. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

b. Pozostała działalność wydawnicza ­ PKD 58.19.Z

c. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet –

PKD 47.91.Z

 1. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z

e. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych –

PKD 59.11.Z

f. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z

g. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z

h. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z

i. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z

j. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 79.90.C

k. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B

l. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z

m. Placówki wychowania przedszkolnego - PKD 85.10.Z
n. Szkoły podstawowe - PKD 85.20.Z
o. Placówki doskonalenia nauczycieli - PKD 85.41.C
p. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z

q. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z
r. działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z
s. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
t. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

§10

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1.  działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 2.  krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 3.  dotacji, datków i subwencji,
 4.  realizacji projektów unijnych i zagranicznych,
 5.  akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
 6.  majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 7.  dochodów z operacji finansowych,
 8.  zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 9.  odpisu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 10.  sprzedaż przedmiotów darowanych Fundacji,
 11.  innych źródeł dozwolonych prawem.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami Fundacji.

4. Nabycie przez Fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

 

§11

            1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

  1.  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
  2.  przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3.  wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
  4.  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§12

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§13

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

 

§15

 

1. Organami Fundacji są:

  1.  Rada Fundacji,
  2.  Zarząd Fundacji

c. Rada Przyjaciół Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów.

3. Członkowie Zarządu  mogą być z tytułu pełnienia tej funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji, mogą także domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych kosztów.

4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

§16

1. Rada Fundacji pełni funkcję nadzoru i kontroli.

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób.
 2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego na czas nieokreślony powołuje Fundator.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci członka Rady, skutkiem rezygnacji oraz w wypadku odwołania przez Fundatora, naruszenia statutu Fundacji lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4.  Nowych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla poszerzenia składu powołuje Fundator.
 5.  Rada Fundacji co najmniej raz w roku kontroluje majątek, bilans i wyniki ekonomiczne Fundacji oraz zgodność wydatków z celami statutowymi Fundacji i udziela absolutorium Zarządowi.
 6.  W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji otrzymuje od Zarządu wgląd w dokumenty Fundacji.
 7.  Wnioski Rady Fundacji z kontroli finansowej i ocena zgodności wydatków z celami statutowymi Fundacji stanowią integralną część rocznego sprawozdania Fundacji.
 8.  Uchwały Rady Fundacji podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.
 9. usunięto
 10. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu            środków          bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy          członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 11. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane i odbywają się co najmniej raz w roku            kalendarzowym.
 12. W Radzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny członków Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub w podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 

 

§17

 

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. Ocena pracy Zarządu Fundacji, w szczególności rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 3. Rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych  i rzeczowych  Fundacji,
 4. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 7. Reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu.

 

 

§18

 

  1.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  2.  Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Zarząd Fundacji

 

§19

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.
 2. Zarząd, jak i poszczególni jego członkowie są wybierani na czas nieokreślony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
 4. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni każdorazowo osoba pełniąca funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach,
 5. W skład Zarządu może być powołany przedstawiciel Rady Pedagogicznej, rodzice dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w Markach, lub wolontariusz Fundacji.

 

§20

 

 1.  Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 2.  Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu wraz
  z jednym Członkiem Zarządu łącznie.

 

§21

 

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1.  Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2.  Realizacja celów statutowych Fundacji.
 3.  Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
 4.  Opracowywanie programów działania Fundacji i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
 5.  Realizacja programów działania Fundacji.
 6.  Sporządzanie sprawozdań Fundacji przewidzianych prawem i składanie ich właściwym podmiotom, w szczególności sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
 7.  Zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
 8.  Składanie wniosków do Fundatora o zmianę statutu Fundacji.
 9.  Wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.

 

§22

 

 1.  Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
 2.  Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes.
 3.  Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykła większością głosów.
 4.  W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność większości członków Zarządu.

 

§23

 

Czynności z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony członek Rady. W umowie między członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony członek Rady.

 

§24

Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Rada Przyjaciół Fundacji

§25

 1. Rada Przyjaciół Fundacji pełni funkcję doradczą dla Zarządu Fundacji.
 2. Członków Rady Przyjaciół Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.
 3. Członkostwo w Radzie Przyjaciół Fundacji jest honorowe. Zasiadają w niej osoby zasłużone dla Fundacji.
 4. Członkostwo w  Radzie Przyjaciół Fundacji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady.
 5. Spotkania Rady Przyjaciół Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji nie rzadziej niż raz w roku.
 6. W spotkaniach Rady Przyjaciół Fundacji uczestniczy Zarząd Fundacji.
 7. Uchwały, wskazania i rekomendacje Rady Przyjaciół Fundacji nie są wiążące dla Zarządu Fundacji.
 8. Członkowie Rady Przyjaciół Fundacji po otrzymaniu pełnomocnictwa od Zarządu Fundacji, mogą reprezentować Fundację na zewnątrz bez możliwości składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 

§26

 1. Decyzje w kwestii zmiany statutu Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 
 2. Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć także celów określonych w akcie założycielskim.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator samodzielnie lub na wniosek Zarządu.

 

§28

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator samodzielnie lub na wniosek Zarządu.
 4. W decyzji o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza jej likwidatora.
 5. W razie likwidacji Fundacji majątek zostanie przekazany na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego realizujących podobne cele.

 

§29

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

16 grudnia 2020

Social media

Adres Fundacji

Ulica Kasztanowa 21

05-270 Marki

telefon: +48 22 78 11 030